Foreningens Vedtægter

 Vedtægter for Randers og Omegns Biavlerforening


§ 1. Navn.

Foreningens navn er Randers og Omegns Biavlerforening

§ 2. Formål.

Biavlerforeningens formål er at samle biavlere og andre interesserede for biavl i foreningen, der

skal virke for biavlens fremme indenfor Randers og omegn og er tilsluttet Danmarks

Biavlerforening.

§ 3. Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål.

3. a. Indmeldelse.

Medlemskab indebærer samtidigt medlemskab af Danmarks Biavlerforening.

Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til Danmarks Biavlerforening.

§ 4. Eksklusion

Medlemmer, der direkte skader eller modarbejder biavlernes interesser, kan af bestyrelsen

ekskluderes.

Eksklusioner kan af begge parter ankes til afgørelse på først kommende ordinære

generalforsamling.

§ 5. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af

februar måned.

Hvert medlem kan på generalforsamlingen stemme med 1 stemme.

Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage før dens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller når ¾ af

medlemmerne forlanger det.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af årsregnskabet

4. Bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelse og suppleant

8. Valg af revisor og suppleant

9. Evt.

Forslag til drøftelse fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens

afholdelse.


Ved valg af formand skal forslag skriftligt, motiveret og underskrevet være bestyrelsen i hænde

senest 8. dage før generalforsamlingen.

Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal.

Afstemningerne afholdes skriftligt, hvis 20 % af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

Formanden leder foreningens anliggender og er bindeledet til Danmarks Biavlerforening.

Formanden er delegeret ved Danmarks Biavlerforenings formandsmøder og generalforsamling.

I formandens fravær overtages hans forpligtelser af næstformanden.

Kassereren fører regnskabet og er ansvarlig for foreningens midler.

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet skal inden generalforsamlingen være revideret og forsynet med revisorens underskrift

og eventuelle påtegninger.

Revisor og revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

Til vedtagelse af lovændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.

§ 6. Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Formanden vælges for et år ad gangen og bestyrelsesmedlemmer for 2 års periode med halvdelen

hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen holder møde, når formanden finder det fornødent, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer

ønsker det.

Bestyrelsesmøder indvarsles med 8 dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er mødt.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen fastsætter kontingentet.

§ 7 Opløsning

Foreningen kan opløses, når det med 2/3 af de afgivne stemmer vedtages på 2 af hinanden

følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum.

Såfremt foreningen opløses tilfalder formue og ejendele Danmarks Biavlerforening.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 23. 01.2017